Tính chất nào sau đây không phải của nhôm?  


Câu 53447 Nhận biết

Tính chất nào sau đây không phải của nhôm?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...