Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về tính chất của nhôm?  


Câu 53448 Thông hiểu

Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về tính chất của nhôm?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...