Cho các phản ứng sau: 1, Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng 2,  Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng 3, Điện phân nóng chảy Al2O3 4, Al tác dụng với CuO nung nóng 5, Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng Số phản ứng thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm là?  


Câu 53450 Thông hiểu

Cho các phản ứng sau:

1, Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng

2,  Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng

3, Điện phân nóng chảy Al2O3

4, Al tác dụng với CuO nung nóng

5, Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng

Số phản ứng thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm là?  


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...