Al không tác dụng được với oxit kim loại?


Câu 53451 Thông hiểu

Al không tác dụng được với oxit kim loại?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...