Phản ứng nào sau đây sai  


Câu 53506 Thông hiểu

Phản ứng nào sau đây sai

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...