Cho phản ứng: aAl + bHNO3    ->   cAl(NO3)3 + dNO + eN2O + fH2O. Biết tỉ lệ NO và N2O là 2 : 1. Tổng tất cả hệ số của cân bằng là?  


Câu 53509 Thông hiểu

Cho phản ứng: aAl + bHNO3   $ \to $  cAl(NO3)3 + dNO + eN2O + fH2O. Biết tỉ lệ NO và N2O là 2 : 1. Tổng tất cả hệ số của cân bằng là?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...