Cho Al tác dụng với C ở nhiệt độ cao, lấy sản phẩm phản ứng trên cho tác dụng với H2O thì thu được kết tủa là :  


Câu 53510 Thông hiểu

Cho Al tác dụng với C ở nhiệt độ cao, lấy sản phẩm phản ứng trên cho tác dụng với H2O thì thu được kết tủa là :

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...