Cho các phát biểu sau: a, Al tan được trong dung dịch HCl và dung dịch NaOH. b, Al khử được Cu2+ trong dung dịch. c, Al3+ bị khử bởi Na trong dung dịch AlCl3. d, Al2O3 là hợp chất kém bền với nhiệt. Số phát biểu đúng là


Câu 53512 Thông hiểu

Cho các phát biểu sau:

a, Al tan được trong dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

b, Al khử được Cu2+ trong dung dịch.

c, Al3+ bị khử bởi Na trong dung dịch AlCl3.

d, Al2O3 là hợp chất kém bền với nhiệt.

Số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...