Trong phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH, H2O đóng vai trò gì?  


Câu 53516 Thông hiểu

Trong phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH, H2O đóng vai trò gì?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...