Cho các kim loại K, Ca, Al, Cr. Chỉ dùng nước cất có thể nhận biết được mấy kim loại ?


Câu 53523 Vận dụng

Cho các kim loại K, Ca, Al, Cr. Chỉ dùng nước cất có thể nhận biết được mấy kim loại ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...