Cho các phát biểu sau, số phát biểu sai là : a, Các kim loại Na và Ba đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện. b, Thạch cao nung dùng để sản xuất xi măng c, Kim loại Cexi dùng để chế tạo tế bào quang điện d, Al được dùng làm dây dẫn điện thay thế cho đồng vì nhôm dẫn điện tốt hơn.


Câu 53526 Thông hiểu

Cho các phát biểu sau, số phát biểu sai là :

a, Các kim loại Na và Ba đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện.

b, Thạch cao nung dùng để sản xuất xi măng

c, Kim loại Cexi dùng để chế tạo tế bào quang điện

d, Al được dùng làm dây dẫn điện thay thế cho đồng vì nhôm dẫn điện tốt hơn.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...