Criolit (còn gọi là băng thạch) có công thức phân tử Na3AlF6, được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhôm. Cho các tác dụng sau: a, Bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn. b, Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy c, Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3 d, Tạo lớp ngăn cách để bảo vệ Al nóng chảy Số tác dụng của Criolit là


Câu 53528 Thông hiểu

Criolit (còn gọi là băng thạch) có công thức phân tử Na3AlF6, được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhôm. Cho các tác dụng sau:

a, Bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn.

b, Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy

c, Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3

d, Tạo lớp ngăn cách để bảo vệ Al nóng chảy

Số tác dụng của Criolit là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...