Al2O3.2H2O  là công thức hóa học của


Câu 53530 Nhận biết

Al2O3.2H2O  là công thức hóa học của


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...