Trong công nghiệp để sản xuất nhôm người ta sử dụng phương pháp gì  


Câu 53531 Thông hiểu

Trong công nghiệp để sản xuất nhôm người ta sử dụng phương pháp gì

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...