Cho các phát biểu sau a, Nhôm tan được trong dung dịch NaOH b, Nhôm bị thụ động hóa với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội. c,  Nhôm là kim loại lưỡng tính. d, Nhôm tác dụng với các axit ở tất cả mọi điều kiện.   Số phát biểu sai là?


Câu 53563 Nhận biết

Cho các phát biểu sau

a, Nhôm tan được trong dung dịch NaOH

b, Nhôm bị thụ động hóa với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.

c,  Nhôm là kim loại lưỡng tính.

d, Nhôm tác dụng với các axit ở tất cả mọi điều kiện.  

Số phát biểu sai là?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...