Cho các kim loại: Ba, Al, Fe, Ag. Thuốc thử nào có thể nhận biết được cả 4 kim loại trên


Câu 53564 Vận dụng

Cho các kim loại: Ba, Al, Fe, Ag. Thuốc thử nào có thể nhận biết được cả 4 kim loại trên


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...