Nhóm sinh vật nào có giới hạn sinh thái về nhiệt độ rộng nhất?


Câu 53897 Vận dụng

Nhóm sinh vật nào có giới hạn sinh thái về nhiệt độ rộng nhất?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Nhóm nào có sự phân bố ở nhiều khoảng nhiệt độ khác nhau nhất có giới hạn sinh thái rộng nhất.

Xem lời giải

...