Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ổ sinh thái?


Câu 53901 Vận dụng

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ổ sinh thái?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...