Con người đã ứng dụng những hiểu biết về ổ sinh thái vào những hoạt động nào sau đây:


Câu 53904 Vận dụng

Con người đã ứng dụng những hiểu biết về ổ sinh thái vào những hoạt động nào sau đây:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Trong cùng một nơi ở có thể có nhiều ổ sinh thái của các loài khác nhau.

Xem lời giải

...