Nhiệt độ không tác động đến


Câu 53914 Nhận biết

Nhiệt độ không tác động đến


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...