Động vật hằng nhiệt sống nơi có nhiệt độ thấp hạn chế sự mất nhiệt của cơ thể bằng cách:


Câu 53916 Thông hiểu

Động vật hằng nhiệt sống nơi có nhiệt độ thấp hạn chế sự mất nhiệt của cơ thể bằng cách:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa theo quy tắc về kích thước cơ thể (quy tắc Becman)

Xem lời giải

...