Để phân biệt dd saccarozơ và mantozơ ta dùng chất nào dưới đây


Câu 541 Vận dụng

Để phân biệt dd saccarozơ và mantozơ ta dùng chất nào dưới đây


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...