Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung cho tất cả các nhân tố tiến hóa?


Câu 54103 Vận dụng

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung cho tất cả các nhân tố tiến hóa?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Tất cả các nhân tố có tác động này lên quần thể thì mới được coi là nhân tố tiến hóa.

Xem lời giải

...