Nhận định nào là đúng về đặc điểm của các loài sinh vật ở sa mạc ?


Câu 54392 Thông hiểu

Nhận định nào là đúng về đặc điểm của các loài sinh vật ở sa mạc ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sa mạc có nền nhiệt độ cao, độ ẩm thấp

Xem lời giải

...