Este nào dưới đây thủy phân thu được 2 muối và 1 ancol?


Câu 547 Thông hiểu

Este nào dưới đây thủy phân thu được 2 muối và 1 ancol?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Chú ý các cách viết este: RCOOR’; R’OCOR; R’OOCR (với R là gốc hidrocacbon của axit)

- Viết phương trình thủy phân => Đáp án

Xem lời giải

...