Thủy phân este X thu được 1 muối và 1 ancol, X không thể là:


Câu 548 Thông hiểu

Thủy phân este X thu được 1 muối và 1 ancol, X không thể là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...