Quần thể có kiểu tăng trưởng theo tiềm năng sinh học có đặc điểm


Câu 5514 Nhận biết

Quần thể có kiểu tăng trưởng theo tiềm năng sinh học có đặc điểm


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...