Kim loại dùng làm Catot của một tế bào quang điện có (A( rm( )) = ( rm( ))6,625( rm( ))eV ). Lần lượt chiếu vào catot các bước sóng: ((lamda _1) = 0,1875 10^-6 m ); ((lamda _2) = 0,1925 10^-6 m ); ((lamda _3) = 0,1685 10^-6 m ). Hỏi bước sóng nào gây ra được hiện tượng quang điện?


Câu 55147 Thông hiểu

Kim loại dùng làm Catot của một tế bào quang điện có \(A{\rm{ }} = {\rm{ }}6,625{\rm{ }}eV\). Lần lượt chiếu vào catot các bước sóng: \({\lambda _1} = 0,1875\mu m\); \({\lambda _2} = 0,1925\mu m\); \({\lambda _3} = 0,1685\mu m\). Hỏi bước sóng nào gây ra được hiện tượng quang điện?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Sử dụng công thức tính công thoát để tính giới hạn quang điện \({\lambda _0}\):\(A{\rm{ }} = {\rm{ }}\dfrac{{h.c}}{{{\lambda _0}}} \to {\lambda _0} = \dfrac{{h.c}}{A}\)

- Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện là: \(\lambda  \le {\lambda _0}\)với \({\lambda _0}\): giới hạn quang điện

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.