Từ thông (phi ) qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian (0,2( rm( ))( s ) ) từ thông giảm từ (1,2( rm( ))( (Wb) ) ) xuống còn (0,4( rm( ))( (Wb) ) ). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng:


Câu 55187 Vận dụng

Từ thông \(\Phi \) qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian \(0,2{\rm{ }}\left( s \right)\) từ thông giảm từ \(1,2{\rm{ }}\left( {Wb} \right)\) xuống còn \(0,4{\rm{ }}\left( {Wb} \right)\). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Áp dụng công thức \({e_c} = \left| {\dfrac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}} \right|\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.