Một hình chữ nhật kích thước (3( rm( ))( (cm) )( rm( ))x( rm( ))4( rm( ))( (cm) ) ) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ (B = (5.10^( - 4))( T ) ). Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc ((30^0) ). Từ thông qua hình chữ nhật đó là:


Câu 55188 Vận dụng

Một hình chữ nhật kích thước \(3{\rm{ }}\left( {cm} \right){\rm{ }}x{\rm{ }}4{\rm{ }}\left( {cm} \right)\) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ \(B = {5.10^{ - 4}}\left( T \right)\). Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc \({30^0}\). Từ thông qua hình chữ nhật đó là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính từ thông: \(\Phi  = BScos\alpha \) với \(\alpha  = (\overrightarrow n ,\overrightarrow B )\)

+ Sử dụng biểu thức tính diện tích hình chữ nhật: \(S = a.b\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.