Một khung dây phẳng, diện tích (20( rm( ))( (c(m^2)) ) ), gồm (10 ) vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc ((30^0) ) và có độ lớn (B( rm( )) = ( rm( ))(2.10^( - 4))( T ) ). Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian (0,01( rm( ))( s ) ). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là:


Câu 55190 Vận dụng

Một khung dây phẳng, diện tích \(20{\rm{ }}\left( {c{m^2}} \right)\), gồm \(10\) vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc \({30^0}\) và có độ lớn \(B{\rm{ }} = {\rm{ }}{2.10^{ - 4}}\left( T \right)\). Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian \(0,01{\rm{ }}\left( s \right)\). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính độ lớn của suất điện động cảm ứng khung dây có N vòng dây: \({e_c} = N.\left| {\dfrac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}} \right|\)

+ Vận dụng biểu thức tính từ thông: \(\Phi  = BScos\alpha \) với \(\alpha  = (\overrightarrow n ,\overrightarrow B )\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.