X là este của glixerol và axit hữu cơ Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồi hấp thụ tất cả sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2dư thu được 60g kết tủa. X có công thức cấu tạo là:


Câu 552 Vận dụng

X là este của glixerol và axit hữu cơ Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồi hấp thụ tất cả sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2dư thu được 60g kết tủa. X có công thức cấu tạo là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: Tính số mol kết tủa.

Bước 2: Tìm số nguyên tử cacbon trong X

\({n_{C{O_2}}} = {\text{ }}{n_{CaC{O_3}}} =  > số\,C = \dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_X}}}\)

Bước 3: Biện luận xác định axit Y => Este X.

Xem lời giải

...