Một ống dây dài (50( rm( ))( (cm) ) ), diện tích tiết diện ngang của ống là (10( rm( ))( (c(m^2)) ) ) gồm (1000 ) vòng dây. Hệ số tự cảm của ống dây là:


Câu 55206 Vận dụng

Một ống dây dài \(50{\rm{ }}\left( {cm} \right)\), diện tích tiết diện ngang của ống là \(10{\rm{ }}\left( {c{m^2}} \right)\) gồm \(1000\) vòng dây. Hệ số tự cảm của ống dây là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng biểu thức xác định hệ số tự cảm của một ống dây dài đặt trong không khí:

\(L = 4\pi {.10^{ - 7}}{n^2}V = 4\pi {.10^{ - 7}}\dfrac{{{N^2}}}{l}S\)

Trong đó:

+\(n\): số vòng dây trên một đơn vị chiều dài của ống \((n = \dfrac{N}{l})\) 

+\(V\): thể tích của ống \((V = lS)\)

+\(S\): tiết diện của ống dây (m2)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.