Một ống dây có hệ số tự cảm (L( rm( )) = ( rm( ))0,01( rm( ))( H ) ). Khi có dòng điện chạy qua ống, ống dây có năng lượng (0,08( rm( ))( J ) ). Cường độ dòng điện trong ống dây bằng:


Câu 55213 Vận dụng

Một ống dây có hệ số tự cảm \(L{\rm{ }} = {\rm{ }}0,01{\rm{ }}\left( H \right)\). Khi có dòng điện chạy qua ống, ống dây có năng lượng \(0,08{\rm{ }}\left( J \right)\). Cường độ dòng điện trong ống dây bằng:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng biểu thức tính năng lượng từ trường: \({{\rm{W}}_L} = \dfrac{1}{2}L{I^2}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.