Cho hàm số (f( x ) ) xác định và liên tục trên (( ( - 4; + vô cùng ) ) ) với f( x ) = ( (x)((căn (x + 4) - 2)) ,neu ,x thuộc ( ( - 4; + vô cùng ) ) ( 0 ) m ,neu ,x = 0 right.. Tính (f( 0 ) ).


Câu 55359 Thông hiểu

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) xác định và liên tục trên \(\left( { - 4; + \infty } \right)\) với $f\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l}
\dfrac{x}{{\sqrt {x + 4} - 2}}\,neu\,x \in \left( { - 4; + \infty } \right)\backslash \left\{ 0 \right\}\\
m\,neu\,x = 0
\end{array} \right.$. Tính \(f\left( 0 \right)\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục tại \(x = {x_0}\) \( \Leftrightarrow \mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} f\left( x \right) = f\left( {{x_0}} \right)\)

Xem lời giải

...