Cho 21,8 gam chất hữu cơ X mạch hở chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được 24,6 gam muối và 0,1 mol ancol. Lượng NaOH dư được trung hoà vừa hết bởi 0,5 lít dung dịch HCl 0,4M. Công thức cấu tạo của X là


Câu 555 Vận dụng cao

Cho 21,8 gam chất hữu cơ X mạch hở chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được 24,6 gam muối và 0,1 mol ancol. Lượng NaOH dư được trung hoà vừa hết bởi 0,5 lít dung dịch HCl 0,4M. Công thức cấu tạo của X là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Xác định CT của ancol

BTKL: mX + mNaOH pư = m ancol + m muối => mancol => Mancol => ancol

Bước 2: Xét tỉ lệ $\dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{ancol}}}}$   = số nhóm chức => Dạng tổng quát của X

Bước 3: Tìm gốc hidrocacbon trong dựa vào khối lượng muối.

Xem lời giải

...