Trong công nghiệp, người ta điều chế nhôm bằng cách nào sau đây?


Câu 56852 Thông hiểu

Trong công nghiệp, người ta điều chế nhôm bằng cách nào sau đây?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức điều chế các kim loại đã được học

Xem lời giải

...