Mã di truyền có tính đặc hiệu, có nghĩa là:


Câu 571 Thông hiểu

Mã di truyền có tính đặc hiệu, có nghĩa là:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...