Hệ phương trình   (( ( begin(array)(*(20)(c))(((2x))((x + 1)) + (y)((y + 1)) = 3) ((x)((x + 1)) + ((3y))((y + 1)) =  - 1)) right. ) có nghiệm là


Câu 57628 Vận dụng

Hệ phương trình  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\dfrac{{2x}}{{x + 1}} + \dfrac{y}{{y + 1}} = 3}\\{\dfrac{x}{{x + 1}} + \dfrac{{3y}}{{y + 1}} =  - 1}\end{array}} \right.\) có nghiệm là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Xem lời giải

...