Trong hình vẽ dưới đây, biết (CF ) là tiếp tuyến của đường tròn (( O ) ).Hãy chỉ ra góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung?


Câu 58090 Nhận biết

Trong hình vẽ dưới đây, biết \(CF\) là tiếp tuyến của đường tròn \(\left( O \right)\).Hãy chỉ ra góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là góc có 1 cạnh là tia tiếp tuyến và cạnh kia chứa dây cung của đường tròn.

Xem lời giải

...