Tìm số đo góc (góc (xAB) ). trong hình vẽ biết  (góc (AOB) = (100^0) ) và (Ax ) là tiếp tuyến của đường tròn ((O) ) tại (A. )


Câu 58091 Nhận biết

Tìm số đo góc \(\widehat {xAB}\). trong hình vẽ biết  \(\widehat {AOB} = {100^0}\) và \(Ax\) là tiếp tuyến của đường tròn \((O)\) tại \(A.\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung có số đo bằng  nửa số đo cung bị chắn

Số đo cung nhỏ bằng số đo góc ở tâm chắn cung đó.

Số đo cung lớn bằng hiệu của \(360^\circ \) và số đo cung nhỏ

Xem lời giải

...