So sánh (góc (APB) ) và (góc (ABT) )  trong hình vẽ dưới đây biết (BT ) là tiếp tuyến của đường tròn (( O ) ).


Câu 58092 Nhận biết

So sánh \(\widehat {APB}\) và \(\widehat {ABT}\)  trong hình vẽ dưới đây biết \(BT\) là tiếp tuyến của đường tròn \(\left( O \right)\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng hệ quả của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung:

‘Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.’

Xem lời giải

...