Cho nửa đường tròn (( O ) ) đường kính (AB ) . Trên tia đối của tia (AB )  lấy điểm (M ) . Vẽ tiếp tuyến (MC ) với nửa đường tròn. Gọi (H ) là hình chiếu của (C ) trên (AB ) .


Cho nửa đường tròn \(\left( O \right)\) đường kính \(AB\) . Trên tia đối của tia \(AB\)  lấy điểm \(M\) . Vẽ tiếp tuyến \(MC\) với nửa đường tròn. Gọi \(H\) là hình chiếu của \(C\) trên \(AB\) .

Câu 58094 Thông hiểu

Giả sử \(\widehat {CBA} = 30^\circ \) . Chọn câu sai.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng hệ quả góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung: “Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. »

Sử dụng :

Hai góc phụ nhau có tổng bằng \(90^\circ .\)

Tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông bằng \(90^\circ \) .

Số đo góc nội tiếp nhỏ hơn \(90^\circ \) bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.

Xem lời giải


Cho nửa đường tròn \(\left( O \right)\) đường kính \(AB\) . Trên tia đối của tia \(AB\)  lấy điểm \(M\) . Vẽ tiếp tuyến \(MC\) với nửa đường tròn. Gọi \(H\) là hình chiếu của \(C\) trên \(AB\) .

Câu 58093 Thông hiểu

Giả sử \(OA = 3\,cm;MC = 6\,cm\) . Độ dài \(CH\) là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng  định lý Pytago và hệ thức lượng trong tam giác vuông

Xem lời giải

...