Cho tam giác nhọn (ABC )  nội tiếp (( O ) ) có (AC = 3cm ) . Kẻ tiếp tuyến (xAy ) với (( O ) ) . Từ (C ) kẻ (CM( rm(//))xy( (M thuộc AB) ) ) . Chọn câu đúng.


Câu 58102 Vận dụng

Cho tam giác nhọn \(ABC\)  nội tiếp \(\left( O \right)\) có \(AC = 3cm\) . Kẻ tiếp tuyến \(xAy\) với \(\left( O \right)\) . Từ \(C\) kẻ \(CM{\rm{//}}xy\left( {M \in AB} \right)\) . Chọn câu đúng.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng  hệ quả về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung:  “ Trong một đường tròn, góc tạo bởi tiếp  tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau” để chứng minh các góc bằng nhau

Từ đó suy ra tam giác đồng dạng theo trường hợp góc-góc và suy ra hệ thức tương ứng.

Xem lời giải

...