Cho tam giác nhọn (ABC ) (( (AB < AC) ) ) nội tiếp (( (O;R) ) ) . Gọi (BD;CE ) là hai đường cao của tam giác. Gọi (xy ) là tiếp tuyến tại (A ) của (( (O;R) ) )  và (I,K ) lần lượt là hình chiếu của (B,C ) trên (xy ) .


Cho tam giác nhọn \(ABC\) \(\left( {AB < AC} \right)\) nội tiếp \(\left( {O;R} \right)\) . Gọi \(BD;CE\) là hai đường cao của tam giác. Gọi \(xy\) là tiếp tuyến tại \(A\) của \(\left( {O;R} \right)\)  và \(I,K\) lần lượt là hình chiếu của \(B,C\) trên \(xy\) .

Câu 58104 Vận dụng

Tam giác \(IAC\) đồng dạng với tam giác


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng hệ quả góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung: “ Trong một đường tròn, góc tạo bởi tiếp  tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau” để chứng minh hai góc bằng nhau và suy ra hai tam giác đồng dạng theo trường hợp góc-góc.

Xem lời giải


Cho tam giác nhọn \(ABC\) \(\left( {AB < AC} \right)\) nội tiếp \(\left( {O;R} \right)\) . Gọi \(BD;CE\) là hai đường cao của tam giác. Gọi \(xy\) là tiếp tuyến tại \(A\) của \(\left( {O;R} \right)\)  và \(I,K\) lần lượt là hình chiếu của \(B,C\) trên \(xy\) .

Câu 58103 Vận dụng

Hệ thức nào dưới đây đúng .


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng câu trước và các tam giác đồng dạng  để suy ra hệ thức phù hợp

Xem lời giải

...