cho đường tròn ( (O;R) )  có hai đường kính AB và CD vuông góc. Gọi I là điểm trên cung AC sao cho khi vẽ tiếp tuyến qua I và cắt DC kéo dài tại M thì (góc (CIM) = (30^0) ). Số đo góc AOI là:


Câu 58107 Vận dụng

cho đường tròn $\left( {O;R} \right)$  có hai đường kính $AB$ và $CD$ vuông góc. Gọi $I$ là điểm trên cung $AC$ sao cho khi vẽ tiếp tuyến qua $I$ và cắt $DC$ kéo dài tại $M$ thì \(\widehat {CIM} = {30^0}\). Số đo góc $AOI$ là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tính \(\widehat {IOC} \Rightarrow \widehat {IOA}\) .

Xem lời giải

...