Cho đường tròn ( (O;R) )  có hai đường kính AB và CD vuông góc. Gọi I là điểm trên cung AC sao cho khi vẽ tiếp tuyến qua I và cắt DC kéo dài tại M thì IC = CM. Độ dài OM tính theo bán kính là:


Câu 58108 Vận dụng

Cho đường tròn $\left( {O;R} \right)$  có hai đường kính $AB$ và $CD$ vuông góc. Gọi $I$ là điểm trên cung $AC$ sao cho khi vẽ tiếp tuyến qua $I$ và cắt $DC$ kéo dài tại $M$ thì $IC = CM$. Độ dài $OM$ tính theo bán kính là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Chứng minh \(\Delta OIC\) đều, từ đó suy ra độ dài \(OM\).

Xem lời giải

...