Xenlulozơ tác dụng với HNO3 cho ra sản phẩm A có %N = 11,11%. Xác định CTCT của A, tính khối lượng HNO3 cần dùng để biến toàn bộ 24,3 gam xenlulozơ thành A. Tính khối lượng A


Câu 58285 Vận dụng

Xenlulozơ tác dụng với HNO3 cho ra sản phẩm A có %N = 11,11%. Xác định CTCT của A, tính khối lượng HNO3 cần dùng để biến toàn bộ 24,3 gam xenlulozơ thành A. Tính khối lượng A


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Gọi công thức tổng quát\({C_6}{H_7}{O_2}{\left( {N{O_3}} \right)_x}{\left( {OH} \right)_{3 - x}}\)

+ Áp dụng công thức tính phần trăm: \(\% N{\rm{ }} = \frac{{14x}}{{{M_A}}}{\rm{ }}.100\%  =  > x\)

\( + {n_{HN{O_3}}} = x.n{\,_{xenlulozo}}\)

Xem lời giải

...