Thể tích dung dịch HNO3 63 % (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 103,95 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 40%) :


Câu 58288 Vận dụng

Thể tích dung dịch HNO3 63 % (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 103,95 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 40%) :


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Tính số mol

+ Viết PTHH \( =  > {\rm{ }}{n_{HN{O_3}}} = {\rm{ }}3{n_{xenlulozo{\rm{ }}trinitrat}}\)

+ \(\% H{\rm{ }} = \frac{{{m_{li\,thuyet}}}}{{m{\,_{thuc\,te}}}}.100\%  =  > m{\,_{thuc\,te}}\)

+ Nồng độ phần trăm: \(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{{\rm{dd}}}}}}.100\% \)

+ Khối lượng riêng:\(d = \frac{m}{V}(g/ml)\)

Xem lời giải

...