Từ 72,9 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 60%). Giá trị của m là :


Câu 58289 Vận dụng

Từ 72,9 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 60%). Giá trị của m là :


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Tính số mol

+ Viết PTHH \( =  > {\rm{ }}{n_{xenlulozo{\rm{ }}trinitrat}} = {\rm{ }}{n_{xenlulozo}}\)

+ \(\% H{\rm{ }} = \frac{{{m_{thực\,tế}}}}{{m{\,_{lý\,thuyết}}}}.100\% \)

Xem lời giải

...